Zaujímavosti

Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň - pre rok 2012


 

Cestovné náhrady pri použití vlastného vozidla v roku 2012:

  • Daň z motorových vozidiel sa platí za každé vozidlo použité na účely podnikania alebo na účely podliehajúce dani z príjmov.
  • Sadzby dane platné pre rok 2012 nájdete nižšie v prehľadných tabuľkách.
  • Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2012 sa podáva do 31.1.2013.
  • Základom dane pre osobné automobily je zdvihový objem motra. Základom dane pre úžitkové vozidlá (M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4) a autobusy je počet náprav a celková hmotnosť.
 
 
 

 

Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň - pre rok 2012

Výpočet dane z motorových vozidiel - ľudovo povedané cestná daň - pre rok 2012 určí výšku dane, ktorú musí podnikateľ uhradiť za motorové vozidlo, ktoré sa používa v podnikaní.Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/dan-z-motorovych-vozidiel-cestna-dan-2012.php#ixzz2DJxgipJg

Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň - pre rok 2012

Výpočet dane z motorových vozidiel - ľudovo povedané cestná daň - pre rok 2012 určí výšku dane, ktorú musí podnikateľ uhradiť za motorové vozidlo, ktoré sa používa v podnikaní.Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/dan-z-motorovych-vozidiel-cestna-dan-2012.php#ixzz2DJxgipJg

Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň - pre rok 2012

Výpočet dane z motorových vozidiel - ľudovo povedané cestná daň - pre rok 2012 určí výšku dane, ktorú musí podnikateľ uhradiť za motorové vozidlo, ktoré sa používa v podnikaní.Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/dan-z-motorovych-vozidiel-cestna-dan-2012.php#ixzz2DJxgipJg

 

Od roku 2013 Zbierku listín nahradí Register účtovných závierok

V súčasnosti sa účtovné závierky ukladajú do Zbierky listín, ktorá je súčasťou Obchodného registra. Účtovné závierky zostavené k 31. 12. 2012 a neskôr sa budú po novom ukladať do tzv. Registra účtovných závierok.

Tento Register bol vytvorený Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako informačný systém verejnej správy. Člení sa na verejnú a neverejnú časť. Účtovné závierky, audítorské a výročné správy sa budú do Registra ukladať v elektronickej alebo listinnej forme, pričom zákon bližšie špecifikuje podmienky ukladania.

Zákon stanovuje, že spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, má výslovnú povinnosť ukladať účtovné výkazy elektronicky. Rovnako bude musieť elektronickú komunikáciu využívať aj advokát a daňový poradca, ktorý zastupuje svojho klienta pri správe daní,“ uviedla Zuzana Chmeľová, advokátka.

Lehota na uloženie závierky je 6 mesiacov od jej zostavenia. V prípade, že príslušný orgán neschváli účtovnú závierku v tejto 6 mesačnej lehote, závierka sa do Registra uloží ako neschválená. Dátum jej schválenia sa správcovi Registra oznámi dodatočne, najneskôr však do 5 pracovných dní po schválení.

Účtovné výkazy v listinnej forme budú povinné subjekty doručovať miestne príslušnému daňovému úradu. Ukladanie dokumentov v elektronickej forme bude prebiehať prostredníctvom elektronickej podateľne – podrobný postup sa zverejní na webovej stránke správcu. „Ak si podnikateľ nesplní svoju povinnosť a neuloží účtovné výkazy do Registra, hrozí mu sankcia. Daňový úrad uloží takémuto subjektu pokutu do výšky 2 % z celkovej sumy majetku podnikateľa, najviac však do výšky 1 milióna eur,“ uviedla Zuzana Chmeľová.

Verejná časť Registra bude prístupná verejnosti a po úhrade príslušného správneho poplatku bude možné získať kópie uložených účtovných výkazov.
O ďalších detailoch ukladania účtovných závierok do Registra vás budeme včas informovať!
Zdroj: Accace

 

Kontrola platnosti  IČ DPH v EÚ

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

 

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý 1 km jazdy plus náhradu za spotrebované pohonné látky.