Účtovanie pre obce

Obec je právnickou osobu, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Na plnenie úloh obce môže obec zriadiť rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Na účely zákona o dani z príjmov sú rozpočtové a príspevkové organizácie podobne ako obce daňovníkmi ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie.

Zdanovanie rozpočtových a príspevkových organizácií je rovnaké ako u obcí. Rozdiel je len v posudzovaní  príjmov oslobodených od dane a v povinnosti podať daňové priznanie.

Obce, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie postupujú podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Obce, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť v účtovníctve sledovať osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré vstupujú do základu dane  /za podnikateľskú činnosť/ a osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré nevstupujú do základu dane.