Zakladanie a zmeny v s.r.o.

Ako založiť s.r.o.

V nasledujúcom texte nájdete presný popis krokov, ktoré vedú k založeniu s.r.o. , čiže spoločnosti s ručením obmedzeným. Proces založenia s.r.o. sa zdá z vonku pomerne jednoduchý, avšak malá chyba Vám može spôsobiť prepadnutie súdných poplatkov, ktoré sú pri osobnom podaní 331,50 EUR. Naša spoločnosť Vám garantuje dohľad advokáta, a tým pádom máte istotu, že Vaše súdne poplatky neprepadnú.

 

Zadefinovanie základných údajov pre založenie s.r.o.

1.       Výber obchodného mena

2.       Určenie sídla spoločnosti a preukázanie sídla spoločnosti

3.       Určenie konateľov spoločnosti

4.       Určenie spoločníkov spoločnosti a ich vkladov do spoločnosti

5.       Určenie správcu vkladu

6.       Výber predmetu podnikania spoločnosti

 

Výber ochodného mena pred založením s.r.o.

Obchodné meno môže byť ľubovolné, avšak nemôže byť totožné so žiadnym obchodným menom už zapísaným v Obchodnom registri. Týka sa to aj spoločností, ktoré síce už nie su v aktuálnom zozname, ale sú v likvidácii alebo konkurze. Obchodné meno si môžete overiť na             https://orsr.sk/search_subjekt.asp, kde si ako Rozsah hľadania odčiarknete len aktuálne záznamy, nakoľko spoločnosti v likvidácii nie sú v aktuálnych zoznamoch. Taktiež Obchodný register nerozlišuje diakritiku, malé a veľké písmená, koncovky ako s.r.o., spol. s r.o..

Určenie sídla spoločnosti založenej s.r.o.

Sídlo spoločnosti môže byť na ľubovolnej adrese, avšak musí to byť evidované na Liste vlastníctva ako stavba. Preukázanie sídla pre účely Obchodného registra sa vykonáva buď cez súhlas vlastníka so sídlom, alebo cez nájomnú zmluvu.

Určenie konateľov spoločnosti s.r.o.

Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti. Je vymenúvaný a odvolávaný Valným zhromaždením, alebo Jediným spoločníkom. Tento štatutárny orgán koná navonok v mene spoločnosti voči tretím osobám. Napríklad podpisuje zmluvy, zriaďuje bankový účet, podáva daňové priznania.

Určenie spoločníkov spoločnosti s.r.o.

Spoločníci spoločnosti vkladajú do spoločnosti peňažný alebo nepeňažný vklad a súhrn ich vkladov tvorí základné imanie. Všetci spoločníci vytvárajú Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o orgánoch spoločnosti, sídle spoločnosti, predmetov podnikania spoločnosti, základnom imaní atď.

ZÁKLADNÉ PRÁVA SPOLOČNÍKA:

 • Právo podielať sa na správe spoločnosti formou účasti na Vajnom zhromaždení;
 • Právo na prístup k informáciám a dokladom spoločnosti;
 • Právo na podiel na zisku podľa výšky splateného vkladu ku výške základného imania spoločnosti;
 • Právo na prevedenie svojho obchodného podielu na inú osobu (napr. jeho predaj);
 • Právo na vyrovnávací podiel pri zániku spoločnosti.

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI SPOLOČNÍKA:

 • Povinnosť splatiť vklad do 5-tich rokov odo dňa vzniku spoločnosti;
 • Pokiaľ nie je vklad úplne splatený, ručenie za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.

Určenie správcu vkladu pri založení s.r.o.

Správca vkladu vyhlasuje, že vklady spoločníkov boli splatené. Správca vkladu ručí za tieto peniaze celým svojím majetkom, a to až do momentu, kým  tieto peniaze neodovzdá spoločnosti. Správca vkladu môže byť výlučne iba jeden zo spoločníkov prípadne banka.

Výber predmetu podnikania pri založení s.r.o.

Predmet podnikania sa skladá z jednotlivých živností, alebo predmetov podnikania podľa osobitných predpisov (napr. architekti, lekári atď). Živnosti môžu byť voľné, viazané alebo remeselné. Pri voľných živnostiach sa nemusí preukazovať odborná spôsobilosť, kdežto pri viazaných a remeselných sa preukazuje pomocou zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca môže byť akákoľvek osoba, ktorá má pracovno-právny pomer k spoločnosti.  

Kroky k založeniu s.r.o.

1.       Spísanie potrebnej zakladateľskej dokumentácie

2.       Overenie dokumentácie u notára

3.       Žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia

4.       Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do Obchodného registra

5.       Vyzdvihnutie originálov zápisu do Obchodného registra

6.       Registrácia na DIČ poprípade IČ DPH


 

Zmeny v spoločnostiach s.r.o.

Poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti.

Na základe Vašich požiadaviek vypracujeme všetky dokumenty pre vykonanie zmien a ich ohlásení príslušným orgánom.

Pripravené dokumenty dostane zákazník na podpis a my následne zabezpečíme vykonanie zmeny v s.r.o. a ich zápis do obchodného registra, živnostenského registra a na daňovom úrade.


Všetky uvedené ceny sú vrátane správnych a súdnych poplatkov za zápis zmeny do Obchodného registra a Živnostenského registra.
 

Vykonanie menších zmien v s.r.o. - 150€

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zo zmien uvedeného zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a ohlásime na daňovom úrade.

Medzi menšie zmeny patrí:
 • zmena sídla spoločnosti
 • zmena obchodného mena spoločnosti
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa
 • vymenovanie alebo odvolanie prokuristu
 • zmena osobných údajov spoločníka, alebo konateľa
 • zmena spôsobu konania konateľa

 

Vykonanie ostatných zmien v s.r.o. - 220€

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zo zmien z uvedeného zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a  ohlásime na daňovom úrade. Medzi tieto zmeny patrí:
 • rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
 • prevod obchodného podielu a s tým spojená zmena spoločníka
 • zvýšenie alebo zníženie vkladu spoločníka
 • zvýšenie základného imania spoločnosti

 

Pri súčasnom vykonávaní viacerých zmien sa účtuje:

poplatok za najdrahšiu zmenu z požadovaných (150€, alebo 220€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu