Účtovníctvo

Pri svojej práci sa riadime Etickým kódexom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.
O snahe poskytovať kvalitné služby zákazníkom svedčí aj zaradenie do Projektu certifikácia profesie účtovník v Slovenskej republike.

 

Poskytujeme vám

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

- vedenie peňažného denníka

- vedenie pokladničnej knihy

- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

- vedenie evidencie majetku

- vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty

- vypracovanie daňového priznania DPH

- vedenie pomocných účtovných kníh

- spracovanie ročnej účtovnej uzávierky

 
Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

- vedenie účtovného denníka

- vedenie hlavnej knihy

- vedenie pokladničnej knihy

- evidencia DPH a daňového priznania DPH

- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

- spracovanie ročnej účtovnej uzávierky

 
Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie mzdovej agendy:

 • výpočet  a evidencia miezd pre zamestnancov
 • výplatné listiny
 • výpočet nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovňe a daňový úrad
 • príprava obálok s výplatnou páskou pre zamestnanca
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • príprava bankových prevodov v papierovej alebo elektronickej forme
 • spracovanie potrebných potvrdení, mzdových a evidenčných listov

 

Postaráme sa o všetko čo sa týka miezd Vašich zamestnancov, od vypočítania mzdy cez výplatné listiny a pásky, príkazy na prevod, až po evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia vrátane podkladov pre výplatu nemocenských dávok, prihlášok do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne i ostatné registrácie, ktoré si vyžaduje zákon v súvislosti s pracovným pomerom. Spracujeme aj ďaľšiu mzdovú agendu: rekapitulácie ako podklady pre vedenie účtovníctva, prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, štatistiku v súvislosti so spracovaním miezd.

 
Účtovný dozor - preverenie účtovníctva

Je to služba v podobe odborného dozoru pri výkone účtovníckych a daňových prác vo Vašej firme. Túto službu možno realizovať v rôznych časových intervaloch /mesačne, štvrťročne/ podľa požiadaviek zákazníka. Ide o istú formu individuálneho vzdelávania Vašich zamestnancov, ktoré sa prejaví v efektívnejšom a kvalitnejšom výkone prác v budúcnosti. Preverenie účtovníctva má za cieľ vykonať kontrolu účtovníctva účtovnej jednotky, aj takej, ktorá povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom nemá. Dôraz je kladený na kontrolu systému, analýzu účtovných postupov.

Preverenie účtovníctva mimo auditu sa aplikuje ako systém priebežných kontrol. Dochádza takto ku korekciám eventuálných chýb v reálnom čase. Výsledky kontrol konzultujeme a prejednávame s klientom a je na ňom, či odporúčania aplikuje. Vykonáme hodnotiacu správu, v ktorej Vás upozorníme, aké nedostatky, či nesprávne postupy má Vaše vedenie účtovníctva. Vyhnete sa tak chybám a v konečnom dôsledku pokutám a penále.

 
Poradenské služby 
 • spracovanie podnikateľkého plánu
 • vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie

Podnikateľské poradenstvo využívajú vznikajúce alebo mladé firmy a týka sa najmä administratívnych krokov pri ich založení a ich vzniku.

Za správne vedenie účtovníctva preberáme zodpovednosť, konkrétne za správnosť zaúčtovania dokladov, správne vyčíslenú daň z pridanej hodnoty a základ dane.

Sme pripravení riešiť sporné prípady v oblasti účtovníctva.

Organizačná štruktúra spoločnosti je vytvorená tak, že podnet, či problém klientov vždy okamžite rieši niekto z kompetentných pracovníkov.

 
Finančné poradenstvo

Naša spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo a je zapísaná v registri finančných

agentov a finančných poradcov, možno si overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Na základe " zmluvy o sprostredkovaní poistenia " s KOOPERATÍVA poisťovňou a.s. Vienna Insurance Group poskytujeme všetky druhy poistenia,

životné a neživotné.